tisk | prohledávání 
 
 
statut
stanovy [pdf]
předsednictvo
vědecká rada
čestní členové
prohlášení ČSKI
zprávy o činnosti
historie
kontakty
 
 
[zásady os. údajů]
 

Valná hromada ČSKI

Dne 6. června 2019 od 14 hodin proběhla ve vile Lanna valná hromada ČSKI. Byla přednesena zpráva o činnosti ČSKI, zpráva o práci Vědecké rady ČSKI a zpráva revizní komise. Přítomní dále vyslechli přednášku doc. Mgr. Martin Nečaského, Ph.D. z Katedry softwarového inženýrství MFF UK s názvem "Jak správně na otevřená data?" Tradičně byli představeni finalisté soutěže o Cenu Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci roku 2018 a vítězem vyhlášen Vojtěch Mrázek s prací Automated Design Methodology for Approximate Low Power Circuits.

Všem finalistům a vítězi Ceny blahořejeme.


V souvislosti s aplikací nařízení GDPR
v kontextu provozování mezinárodního konceptu ECDL/ICDL v ČR
uveřejňuje ČSKI následující
zásady zpracování a ochrany osobních údajů.

Stanovisko
Předsednictva a Vědecké rady České společnosti pro kybernetiku a informatiku (ČSKI)
k zavedení povinné elektronické preskipce léčiv od 1.1.2018.
(zák. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zák. 251/2017Sb.)

ČSKI považuje zavedení elektronického zdravotnictví včetně elektronické preskripce za trend budoucnosti a za rozumnou cestu k zefektivnění péče o pacienta. Právě proto upozorňuje, že je nezodpovědné nařídit od 1. ledna 2018 exkluzivní používání systému ePreskripce tak, jak požaduje uvedený zákon, a to z následujících důvodů:

  • Předkladatel zákona (a tedy i implementovaný systém) dlouhodobě ignorují koncepční připomínky, které byly k předloze v různých fázích přípravy vznášeny odbornou veřejností.
  • Implementovaný systém dosud nebyl dostatečně otestován v reálných podmínkách a nebyly v něm odstraněny ty nedostatky, na které upozorňovali uživatelé během pilotního testování probíhajícího v druhém pololetí 2017.
Bez hladkého provozu systému, který předpokládá on-line přístup k vysokorychlostnímu internetu i k samotnému systému ePreskripce, budou ohroženy stěžejní segmenty lékařské péče. Žádná z obou uvedených podmínek však není v současné době v ČR splněna, neboť
  • není garantováno pokrytí celého území ČR vysokorychlostním internetem,
  • použité komunikační kanály mezi simultánními uživateli jsou nespolehlivé a vysoce poruchové (ověřen stav k listopadu 2017).

ČSKI doporučuje, aby platnost zákona byla odložena a aby přechodné období nepovinného používání ePreskripce bylo využito k realizaci a odladění úprav výsledného produktu v souladu s požadavky formulovanými v listopadu 2017 Českou lékařskou společností J.E. Purkyně. Vhodný posun termínu pro zahájení povinného použití ePreskripce by navíc umožnil zajistit plnou kompatibilitu cílového systému ePreskripce s nařízením GDPR (General Data Protection Regulation EU), které zpřísňuje ochranu osobních dat a které začne platit od 25. května 2018.

 

V Praze 6. 11. 2017

prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc. - předsedkyně ČSKI
Ing. Stanislava Šimberová, CSc. - předsedkyně Vědecké rady ČSKI
doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. - ved.odb.skupiny ČSKI pro lékařsko-biologickou kybernetiku
doc. Ing. Karel Richta, CSc. - ved.odb.skupiny ČSKI Informatika a společnost

 

ČSKI je členem DigiKoalice

Od ledna 2017 je ČSKI členem národního uskupení DigiKoalice. DigiKoalice je otevřené uskupení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací, zřizovatele škol a školských zařízení a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, ke zvýšení jejich šance uspět na trhu práce a docílit tak v důsledku větší konkurenceschopnosti české ekonomiky. DigiKoalice je členem mezinárodní platformy Digital Skills and Jobs Coalition.

ČSKI se zavázala podporovat myšlenky Memoranda DigiKoalice.

 

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) je dobrovolná, výběrová organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků i studentů z oblasti kybernetiky, informatiky a příbuzných oborů. Jejím posláním je podílet se na dalším rozvoji a zvyšování úrovně v těchto oborech v České republice a na koncepční a pedagogické činnosti, jakož i na propagaci a realizaci výsledků vědeckovýzkumné činnosti, viz stanovy ČSKI.

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) je přímou pokračovatelkou Československé kybernetické společnosti založené v roce 1966. K cílům ČSKI patří podpora a popularizace rozvoje kybernetiky, informatiky a příbuzných oborů; zvyšování znalostí svých členů, zajišťování služeb členům a organizování odborného života. Počátky kybernetiky v tehdejším Československu popisuje článek Z. Wünsche.

ČSKI vyvíjí svou činnost prostřednictvím svých členů, kteří mohou pracovat v odborných skupinách společnosti. Členství umožňuje bezprostřední kontakt s domácím i zahraničním děním v tak dynamicky se rozvíjejících oborech jako jsou kybernetika a informatika. Tyto obory nabývají v moderním světě stále většího významu např. v telekomunikačních a počítačových sítích, robotice, umělé inteligenci, počítačové grafice, neuronových sítích atd. ČSKI nabízí svým členům vedle účasti na odborném životě ještě další služby a výhody, které jsou podrobněji popsány v sekci o členství.

ČSKI získala v roce 1999 licenci k šíření mezinárodního konceptu ECDL (European Computer Driving Licence) a od té doby ručí za kvalitu ECDL testování v ČR, vydává ECDL Certifikáty a prostřednictvím kanceláře ECDL-CZ uděluje licenční práva k provádění ECDL testů testovacím střediskům, více podrobností na www.ecdl.cz. Provoz ECDL v ČR probíhá v souladu s požadavky stanovenými mezinárodním řídícím orgánem, kterým je ECDL Foundation (www.ecdl.com).

adresa sekretariátu:   další kontakty:  
ČSKI
Pod Vodárenskou věží 2
182 07 Praha 8 - Libeň
 

telefon: 266 053 901
fax: 286 585 789
, www: www.cski.cz